Ravn - forening for levende rollespill

Hovedside | Hva er Ravn | Hva gjør vi | Hvem er vi | Lover og forskrifter | Budbringeren på nett
Hva er laiv | Infofolder | Andres definisjoner
Kontakt Ravn
Lenker | www.laiv.org | laivforum.net
Nettsidekart

Lovtekst

small logo

Ravns lover

Vedtatt (fullt revidert) 27. november 1994

Endringer av:
27.08.1995, 25.08.1996, 26.01.1997, 07.09.1997, 22.02.1998, 30.08.1998, 30.01.2000, 16.10.2002, 28.09.2003
13.09.2006

Del I - Grunnlov
   1 - Formål
   2 - Organer
   3 - Lovene
   4 - Endring av lovene
   5 - Oppløsning
Del II - Tinglov
  1 - Tingets oppgave
  2 - Innkalling
  3 - Saker
  4 - Vedtaksførhet
  5 - Stemmegivning
  6 - Prosedyren på tinget
Del III - Driftslov
  1 - Tillitsvalgte og rådet
  2 - Rådets oppgaver
  3 - Tillitsvalgtes oppgaver
  4 - Valgkomiteens oppgaver
  5 - Revisor
  6 - Kompendier
  7 - Ravns eiendeler
  8 - Simuleringer og andre arrangementer
  9 - Medlemmer

Del I - Grunnlov Til toppen

1 - Formål Til toppen
Ravn er en idealistisk forening for levende rollespill. Foreningen skal organisere slike rollespill og legge forholdene til rette for hobbyens utbredelse.
Ravn er upolitisk og religiøst nøytral.

2 - Organer Til toppen
Ravns høyeste organ er alltingene.
Mellom alltingene er rådet høyeste organ.

3 - Lovene Til toppen
Ravn har tre lover:
1. Grunnloven, som omhandler Ravn og lovene som sådan.
2. Tingloven, som omhandler prosedyrene på tinget.
3. Driftsloven, som omhandler Ravns ordinære drift.

4 - Endring av lovene Til toppen
Lover kan bare vedtas på alltingene. Endring av Grunnloven krever ¾ flertall, endring i andre lover krever 2/3 flertall.
Lovendringer trer i kraft f.o.m. det tinget der de vedtas.

5 - Oppløsning Til toppen
Vedtak om å oppløse Ravn må fattes med minst ¾ flertall på to ting med minst 3 måneders og maksimalt 6 måneders mellomrom, der et av dem er et allting. Alle Ravns aktiva skal så langt mulig videreføres til laivfremmende virksomheter. Forslag til virksomheter fremmes av medlemmer på siste ting etter at avgjørelsen om oppløsning er tatt. Tinget skal også sette av midler til å avholde et grundig gravøl. Alle medlemmer skal inviteres.

Del II – Tinglov Til toppen

1 - Tingets oppgave Til toppen
Tinget skal:
1. Vedta lover og lovendringer
2. Velge alle tillitsvalgte og kontrollere at disse skjøtter sine verv godt
3. Avgjøre om foreslåtte arrangementer kan eller skal avholds i regi av Ravn
4. Vedta større investeringer eller prosjekter
5. Vedta eksklusjoner
6. Vedta salg av eiendeler
7. Gi retningslinjer for arbeidet i rådet.

2 - Innkalling Til toppen
Ting holdes 2 ganger i året – fortrinnsvis i januar og august, normalt siste søndag i måneden. Sted og klokkeslett bestemmes av rådet og offentliggjøres minst seks uker i forkant. 1/3 av Ravns medlemmer eller 2/3 av rådet kan kreve at det innkalles til ekstraordinært ting. 1/2-parten av Ravns medlemmer eller 3/4 av rådet kan kreve at det innkalles til ekstraordinært lovting.

3 - Saker Til toppen
Lovendringsforslag må være rådet i hende innen 1 måned før allting eller siste virkedag før denne dato. Skriftlig informasjon til alltinget fra rådet og
valgkomiteen skal være Skriver i hende senest fjorten dager før alltinget. For at en lov skal kunne vedtas eller endres må forslaget først offentliggjøres skriftlig. Lovendringsforslag skal skriftlig være medlemmene i hende senest en uke før alltingene. Lovsigemannen skal vurdere forslaget og dets konsekvenser.

4 - Vedtaksførhet Til toppen
Tinget er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede.

5 - Stemmegivning Til toppen
1. Valg skjer normalt ved hyllest der det bare er en kandidat. Der det er flere kandidater skjer valget skriftlig og hemmelig dersom minst tre medlemmer krever det, ellers ved vollgang eller håndsopprekning. Vollgang foregår ved at de fremmøtte stiller seg rundt den kandidat de ønsker. Den som har minst halvparten av de avgitte stemmer er valgt.
Dersom ingen oppnår dette avholdes omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer.
Tinget kan bestemme andre valgmetoder ved 2/3 flertall, dog slik at tre medlemmer alltid kan kreve hemmelig valg. Forhåndsstemme kan bare avgis etter at det er satt strek for nye kandidater og foregår da etter prosedyren i punkt 2.

2. Andre vedtak fattes normalt ved håndsopprekning. Tinget kan med simpelt flertall vedta andre avstemningsmetoder. Forhåndsstemme kan bare avgis i saker som har vært skriftlig forhåndsannonsert i henhold til gjeldende tidsbestemmelser, og da kun på følgende måte:
Lovsigemannen får en lukket konvolutt der sakens navn er angitt utenpå sammen med stemmegiverens navn og signatur. Inne i konvolutten ligger stemmen uten navn og signatur. Stemmen må være nøyaktig og ikke bare en intensjonserklæring.

3. Alle medlemmer av Ravn har stemmerett på tinget så sant de ikke er synlig beruset.

6 - Prosedyren på tinget Til toppen
Tinget følger denne prosedyren:
Åpning: Høvdingen erklærer tinget for åpnet.

Ordstyrer: Lovsigemannen fungerer normalt som ordstyrer, hvis lovsigemannen ikke kan, velger tinget en annen.

Referat: Skriveren fungerer normalt som referent, hvis skriveren ikke kan, velger tinget en annen.

Orientering: Rådet gjør rede for sitt arbeid siden siste ting.

Sakene: Høvdingen eller den rådet har valgt presenterer sakene tinget skal ta opp. Hvis noen har flere saker nevnes de her. Saklisten vedtas.

Behandling av sakene: Hver sak behandles ferdig før tinget tar neste sak hvis ikke tinget vedtar å behandle flere saker samlet. Den som har fremmet saken eller en representant for denne gjør rede for saken før det åpnes for diskusjon. Hvis ingen vil gjøre rede for saken utsettes saken til neste ting. Ordstyrer fastsetter taletid, replikker og setter strek med tingets samtykke. Når debatten er over refererer ordstyrer alle forslag før tinget går til avstemning.

Valg: Eventuelle personvalg avholdes. Dersom det er god grunn til å behandle noen saker etter valgene, kan tinget vedta dette. Valgkomiteen fremmer sin innstilling på alltinget. Alle kandidater skal presenteres, også de som ikke er innstilt fra valgkomiteen. Benkeforslag er tillatt. Dersom en tillitsvalgt trekker seg, blir ekskludert, eller tinget med 2/3 flertall vedtar at vedkommende grovt har vanskjøttet sitt verv, skal det på det første eller samme ting holdes nyvalg på den aktuelle plassen.

Meldinger: Korte meldinger medlemmene kan ha interesse av gis. Disse er ikke gjenstand for debatt. Det kan åpnes for en kort spørsmålsrunde dersom spørsmålene har almen interesse. Ellers stilles spørsmål etter at tinget er over.

Avslutning: Høvdingen minner om neste ting med tid og sted, og erklærer tinget for avsluttet.

Del III – Driftslov Til toppen

1 – Tillitsvalgte og rådet Til toppen
Ravns tillitsvalgte er høvding (leder), lovsigemann (nestleder), skattmester (økonomileder), rustmester (materialforvalter), herold (kultur- og aktivitetsansvarlig), og skriver (sekretær). Disse utgjør rådet.

Høvding, skattmester, skriver og en herold velges på januartinget. Lovsigemann, rustmester og en herold velges på augusttinget. Tinget kan, dersom særlige grunner taler for det, velge to herolder.

2 - Rådets oppgaver Til toppen
Rådet tar seg av løpende drift og saker som ikke kan vente til neste ting. Rådet følger opp retningslinjer gitt av tinget, og kan i tillegg ta opp andre saker som kan skape aktivitet i Ravn. Rådet kan oppnevne arbeidsgrupper til å utføre spesielle oppgaver. Rådet kan ikke bruke mer enn 50% og inntil 100.000kr. av Ravns midler til hvert enkelt prosjekt. Dersom rådet mener tinget fatter særs ukloke vedtak, kan det kreve at saken tas opp til behandling på neste ting. Denne behandling er da endelig.

3 - Tillitsvalgtes oppgaver Til toppen
I tillegg til sine oppgaver som medlem av rådet, har rådsmedlemmene følgende særlige oppgaver:

1. Høvding (Leder)
- Leder rådets arbeid, sørger for at alle i rådet utfører sine plikter og får nødvendig informasjon.
- Representerer normalt Ravn utad.
- Er ansvarlig for markedsføring av Ravn.

2. Lovsigemann (Nestleder)
- Besitter komplett og oppdatert sett av Ravns lover.
- Vurderer innkomne lovforslag.
- Er ordstyrer under tinget.
- Påser at simuleringer gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer.
- Utfører høvdingens oppgaver i dennes fravær.

3. Skattmester (økonomileder)
- Holder orden på Ravns økonomi og følger opp Ravns økonomiske retningslinjer. Der disse ikke fungerer eller er utilstrekkelige skal skattmester utarbeide nye og legge dem fram for tinget.
- Sørger for at alle ut- og innbetalinger skjer til rett tid.
- Sender ut kontingentkrav og purringer.
- Har ansvar for at medlemslisten er oppdatert.
- Legger fram regnskap på augusttinget, eller hvis tinget krever det.
- Forestår arbeidet med søknader om økonomisk støtte.
- Samarbeider med arrangementsansvarlige om arrangementsøkonomien.

4. Rustmester (Materialforvalter)
- Holder rede på alle Ravns eiendeler, både hva det er, hvor det er og dets tilstand.
- Forestår utlån/leie og fører oversikt over dette.
- Sørger for vedlikehold av gjenstander.
- Kvitterer over eiendelene fra avtroppende og til påtroppende rustmester.

5. Herold (Kultur- og aktivitetsansvarlig)
- Holder kontakt med arrangører av simuleringer og Ravnfester, med særlig vekt på forberedelsesfasen.
- Samarbeider med leder om markedsføring.
- Holder kontakt med arbeidsgrupper oppnevnt av rådet.
- Holder kontakt med interessegrupper.
- Følger opp og setter i gang andre aktiviteter vedtatt av rådet eller tinget.

6. Skriver (sekretær)
- Mottar, leser gjennom og fordeler post til rette person i rådet.
- Fører referat fra tinget og rådsmøtene. Arkiverer og holder orden på Ravns skriftlige materiell.

4 – Valgkomiteens oppgaver Til toppen
Til å forberede valg av rådet og valgkomite, velger augusttinget en valgkomite for 1 år, som består av 4 medlemmer.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen samler forslag til kandidater, og forespør om de er villige til å stille. Valgkomiteen innstiller de kandidater den mener gir den beste helhetsløsning for Ravn.

Rådet kunngjør hvilke stillinger som skal besettes ved hvert valg.

5 – Revisor Til toppen
Revisor velges ved hvert augustting.
Revisor skal: Kontrollere og godkjenne Ravns regnskap før dette legges frem på augusttinget Vedlegge en godkjennelse til augusttinget. Denne skal foreligge som en skriftlig revisorerklæring.

6 – Kompendier Til toppen
Ravn kan fritt bruke alle kompendier utarbeidet for Ravn eller i forbindelse med et Ravnarrangement til eget bruk. All annen bruk må godkjennes av de som har utarbeidet kompendiet.

7 – Ravns eiendeler Til toppen
Utstyr som er innkjøpt for Ravns midler eller er laget for Ravns regning er Ravns eiendom. Eiendeler kan bare lånes ut mot kvittering, dette gjelder også lån internt i Ravn. Eiendeler som mistes eller går i stykker på annet vis enn normal slitasje, kan kreves erstattet. Tinget må vedta eventuelle salg og donasjoner. Rådet kan kasseres ødelagte eiendeler.

8 – Simuleringer og andre arrangementer Til toppen
1. Arrangementer i Ravns navn
Ravn har som mål å ha minst to simuleringer i året, fortrinnsvis en vintersimulering og en sommersimulering. En arrangørkomité for en slik simulering må legge fram sitt forslag om simulering for tinget så tidlig som praktisk mulig. Om det er flere interesserte komiteer, skal rådet på forhånd gå gjennom forslagene og gi en innstilling på tinget.

I tillegg kan det gjennomføres andre arrangementer i Ravns navn. Alle medlemmer av Ravn kan lage arrangementer i Ravns navn.

Rådet kan likevel nedlegge veto mot at arrangørene bruker Ravns navn, forutsatt at det finnes en god grunn til dette.

Rådet kan fatte vedtak om en simulering dersom det er praktiske og hensiktsmessige årsaker til at man ikke skal vente til et ting med avgjørelsen.

Arrangementer kan gjennomføres i Ravns navn hvis følgende krav er oppfylt:
- Budsjettet skal være godkjent av rådet.
- Arrangementet må være vedtatt av tinget (se likevel forrige avsnitt)
- Arrangementet skal ha en arrangementsansvarlig.

Et arrangement i Ravns navn har følgende rettigheter:
- Det kan bruke Ravns adresse.
- Det kan få dekket eventuelt underskudd fra Ravns konto. Ravn har ikke noe økonomisk ansvar ut over dekning av underskudd etter avholdt laiv, og vil ikke stå ansvarlig for et eventuelt økonomisk mislighold foretatt av gjeldende arrangørgruppe/ enkeltarrangør.
- Arrangørene har rett til å nekte påmeldte å delta på arrangementet hvis de ikke finner påmeldte skikket. En slik avgjørelse skal gjøres i samarbeid med Rådet.

Rådet kan, med mindre det er under 60 dager igjen til den aktuelle simuleringen, trekke tilbake all økonomisk støtte fra dette arrangementet, dersom det finnes grunnlag for det.

2. Arrangementer med Ravnbistand
Grupperinger utenfor Ravn som ønsker bistand fra Ravn, kan gjøre avtale om dette med rådet, etter de rettigheter og betingelser som gjelder for alle arrangementer.

3. Alle arrangementer
Alle arrangementskomiteer har følgende rettigheter:
- De kan kvittere ut og bruke Ravns eiendeler.
- De kan bruke Ravns kompendier.
- De har tilgang til Ravns medlemsliste.
- De kan bruke Ravns kontorlokaler med alle fasiliteter.

Ravnarrangementer med deltakere under fylte 18 år skal være alkohol/rusfrie.

Alle Ravnstøttede laiver med arrangementsmessige krav/opplegg som strider mot Ravns lovverk for øvrig må godkjennes av Ravns Råd.

Enhver arrangementskomité oppnevner en økonomiansvarlig i komiteen.

Skattmesteren og arrangementets økonomiansvarlige skal begge kvittere for at pengene er overført fra Ravn til den mottakende part. Økonomiansvarlig og skattmester blir enige om et passende overskudd man prøver å oppnå.

Rådet skal sammen med arrangementskomiteen bli enige om en egnet rabattordning for Ravns medlemmer.

9 – Medlemmer Til toppen
1. For å bli medlem i Ravn må en ha betalt en årlig medlemsavgift som fastsatt av tinget, samt blitt registrert i Ravns medlemsregister.

2. Dersom et medlem av Ravn har forbrutt seg mot Ravn kan medlemmet straffes av rådet, eventuelt tinget. Medlemmet kan anke en slik avgjørelse på neste ting. Tinget kan omgjøre rådets vedtak i slike saker. Om ikke medlemmet selv eller en stedfortreder vedkommende har bestemt ønsker å tale medlemmets sak på tinget, skal lovsigemannen gjøre det.

3. Medlemmer har stemmerett på ting og kan stille til alle verv.

4. Ethvert medlem har rett til å tale sin sak for tinget